தமிழ் மென்-புத்தகங்களை ஒரே இடத்தில் கொடுக்கும் முயற்சிதான் இந்தத்தளம்.

இந்த புத்தகங்கள் அனைத்துமே இணையத்தில் எடுத்தது. சற்று முயன்றால் உங்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடும்.எனவே எதும் காப்பிரைட் பிரச்சனைகள் வராதென்றே நம்புகிறேன். இதில் ஏதாவது முரண்பாடு இருந்தால் பின்னூட்டம் இடுங்கள்.

1. முயன்றவரை மரம் நடுங்கள்.

2. கண்டிப்பாக உங்களது எண்ணங்களை பதிவுசெய்யுங்கள்.

3. நண்பர்களுக்கு புத்தகம் அனுப்புங்கள்.

நன்றி
ஸ்ரீ


இங்கிருந்து இணையத்தில் தேடுங்கள்....
Custom Search

Mar 4, 2016

Cheei_html_35d89efa

ச்சீய் பக்கங்கள் 2012 – 2013 ஆண்டுகளில் குங்குமம் வார இதழில் தொடராக வந்தது. மொத்தம் 25 அத்தியாயங்கள். அது போக பதிப்பக வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி நூலாக்கத்துக்கென கலவி பற்றி ஓர் அத்தியாயம் எழுதிச் சேர்த்தேன்.
 ஆக மொத்தம் 26 அத்தியாயங்கள். ஆனால் அதில் 22 அத்தியாயங்கள் மட்டுமே 2014ல் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் பதிப்பக வெளியீடாக வந்த வெட்கம் விட்டுப் பேசலாம் புத்தகத்தில் இடம் பெற்றது. மீதமிருக்கும் 4 அத்தியாயங்களையும் நூலுக்கு எழுதிய முன்னுரையையும் தொகுத்து, புத்தகத்துக்கு முன்பு தீர்மானித்திருந்த ச்சீய்… என்ற பெயரில் இப்போது (2015) இலவச‌ மின்னூலாக வெளியிடுகிறேன்.


ி.சரவணகார்த்திககயன் (1984) அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கணிப்பபாறியியல் படித்து, தற்பபாது பபங்களூரில் தனியார் நிறுவனப ான்றில் ப ன்பபாருளாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது ஊர் பகாலவ – ஈபராடு. 2007ல் குங்கு ம் இதழில் கவிப் கபரரசு லவரமுத்து இவரது ஒருத்தி நிலனக்லகயிபை… என்ற பலைப்பிலன முத்திலரக் கவிலதயாகத் பதர்ந்பதடுத்தார். இவரது முதல் புத்தக ான சந்திரயான் (கிழக்கு பதிப்பகம்) 2009ம் ஆண்டின் த ிழக அரசின் சிறந்த நூல் விருது பபற்றது. பரத்லத கூற்று (அகநாழிலக), பதவலத புராணம் (கற்பகம் புத்தகாையம்) என்ற கவிலதத் பதாகுதிகள் எழுதியிருக்கிறார். 1 comment:

  1. where is the download link? how to download?plz tell me.

    ReplyDeleteமுக்கியமான பதிவுகள்...நீங்க என்ன சொல்லப்போறீங்க..

Popular Posts